Monday , 23 September 2019
Breaking News
You are here: Home » Editororial Page » ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ-ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ

ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ-ਲਾਗ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਬਚਾਅ

ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਛੂਤਕਾਰੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕੇ ਦਸਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੁਖ਼ਾਰ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਸਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਪਰਸੇੰਟ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦਸਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 32.7 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਓ ਪੀ ਡੀ, ਤਕਰੀਬਨ 8.72 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 78 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਦੀ ਮੌਤ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦਸਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦਸਤ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚੋ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਪਰਸੇੰਟ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਇਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ, ਗੰਦਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 2013 ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਸਿੱਧਾ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਦੂਸ਼ਿਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਅਤੇ ਦਸਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਦਸਤ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਦਸਤ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਕੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਝਵਾਂ ਇਲਾਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦਸਤਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓ ਆਰ ਐਸ ਅਤੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਕ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਗੰਭੀਤ ਦਸਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਲਾਗ ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਜਿਆਦਾਤਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਣੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲੱਦਾ ਹੈ। ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਕੇਵਲ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤ ਨੂੰ ਹੋ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤ ਲੱਗਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਣ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?
ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੀ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦਸਤ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਹੱਲ ਹੈ, ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਦਸਤ ਦੇ ਕਾਰਣ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਉਪਾਅ ਜਿਵੇਂ ਸਵੱਛਤਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣੇ, ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰੱਖਿਅਤ ਖਾਣ ਪੀਣ , ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰਭੂਰ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਨਾਲ ਭਰਭੂਰ ਆਹਾਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ- ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ ਯੋਗ ਤਰਲ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਆਮਤੌਰ ਤੇ ਗ਼ੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਕਦੇ ਨਾਰੰਗੀ ਜਾ ਹਲਕੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੁਪਕੇ 0.5 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਰੇ ਨਵਜਾਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ 6,10 ਅਤੇ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੂਸਟਰ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ 6, 10 ਅਤੇ 14 ਹਫਤੇ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ 12 ਮਹੀਨੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚਾਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਪੈਂਟਾਵੇਲੈਂਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਾਰਣੀ ਅਨੂਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕਾਂ ਛੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਤੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਓਰਲ ਪੋਲੀਓ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਓਪੀਵੀ ਦੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ- ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਨਪਾਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਨਜਲਾ ਖ਼ਾਸੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੁੱਝ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਆਂਤ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਢਿੱਡ ਦਾ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ- ਰੋਤਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਖਾਂਸੀ, ਨਜ਼ਲਾ, ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਟਾਵਾਇਰਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਕ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋ 1-2 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਪੀੜ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ਼ ਲਈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਭਰਤੀ ਕਰਾਓ।

Comments are closed.

COMING SOON .....


Scroll To Top
11